کارهای قند عسل در 4ماهگی

کارهایی که در4ماهگی میکنی به شرحه زیره

1باصدای بلند قح قحه میزنی وقتی من الکی میخندم نگاه میکنی وباصدای بلند میخندی نیشخند

2کامل غلت میزنی مخصوصا وقتی میخوام پوشکتو عوض کنمتشویق

3پاهاتو شناختی وهمش باهاشون بازی میکنی

4وقتی جلواینه میگیرمت ذوق میکنی ومیخندینیشخند

5کلمات اووووووو قققققق وووووووو را واضح ادا میکنی تشویق

6وقتی غریبه هارا میبینی لب میزاری وگریه میکنیناراحت

/ 0 نظر / 12 بازدید