گلابی خوردن

سلام خانومم امروز میخوام از گلابی خوردنت بگم دیشب یه گلابی اوردم پوستشو کندم دادم دستت تا بخوریش ولی بجای خوردن اونو تو دوتا دستات فشارش دادی و ابه گلابی رو تحویل مامان دادی منو بابایی هم ماتمون برده بود که شما داری چیکار میکنیمتفکراخه چرا اینجوریش کردیابروبعدم اضافاتش که ریخته بودو برداشتی وهمه رو له کردیتعجباین شده بود سرگرمیت ووقتی ازت میگرفتم جیق میزدی که بهم بده بابایی هم داد دستت تا هر کار که دوست داری بکنی ودراخر لباسات با اب گلابی یکی شده بودنیشخندمنم ازت تند تند عکس گرفتم البته با گوشیه بابا وقتی بابا ازسرکار اومد عکساشو برات میزارم بغلیه عالمه بوسسسس برا دختر خوشگلمماچماچ

/ 0 نظر / 10 بازدید